Adwokat Białystok

Adwokat, jako jeden z zawodów zaufania publicznego, posiada bogatą historię oraz licznych przedstawicieli, którzy przyczynili się do szeroko rozumianej nauki, prawa i sądownictwa w Polsce. Z uwagi na plasowanie się właśnie w sferze zawodów zaufania publicznego, zawód adwokata został w sposób szeroki opisany w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. W pierwszej kolejności należałoby sobie zadać pytanie: jak można zostać adwokatem? Tutaj powinniśmy sięgnąć do działu VII ww. ustawy, w której opisana została ścieżka przyuczenia do zawodu, zwana aplikacją adwokacką. Aby móc zostać wpisanym na listę aplikantów prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, trzeba przede wszystkim legitymować się dyplomem polskiej uczelni wyższej na kierunku prawo lub uczelni zagranicznej uznawanej na terenie RP.  W dalszej kolejności kandydat na aplikanta musi przystąpić do egzaminu wstępnego, który najczęściej odbywa się w okolicach października/listopada danego roku. test taki składa się ze 150 pytań, które układane są przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez ministra sprawiedliwości aby uzyskać pozytywne wynik takiego egzaminu wstępnego, należy zdobyć 100 na 150 punktów. Pytania są jednokrotnego wyboru, cztery możliwości do wyboru.  Po zakończenia i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego, kandydat składa wniosek do odpowiedniej okręgowej rady adwokackiej, która następnie uchwałą wpisuje kandydata na listę aplikantów. Aplikacja trwa 3 lata i odbywa się od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. W toku aplikacji przyszły adwokat uczęszcza na zajęcia z prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego i gospodarczego, zaś zwieńczeniem takiej aplikacje jest egzamin państwowy.  Egzamin państwowy składa się z 5 części, aby uzyskać pozytywny wynik całego egzaminu należy pozytywnie zaliczyć każdy z elementów.  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego były aplikant może wpisać się na listę adwokatów, prowadzono również przez okręgową radę adwokacką. 

kancelarie adwokackie białystok

Kancelarie adwokackie w Białymstoku

Adwokat w swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej poprzez reprezentację w sądach i urzędach czy sporządzanie różnego rodzaju pism, wniosków i podań.  Jedną z form świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest wykonywanie zawodu adwokata. Zawód ten został usystematyzowany w ramach ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze. W tej ustawie zawarte zostały podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem zawodu adwokata i jego uprawnieniami procesowymi, formą wykonywania zawodu adwokata, kształtem i trybem funkcjonowania izb adwokackich oraz organów adwokatury. Dodatkowo w ustawie wskazano w jaki sposób można dokonać wpisu na listę adwokatów oraz skreślenia z tej listy, a także jaki jest przebieg aplikacji adwokackiej.

Gdzie znajdują się kancelarie adwokackie w Białymstoku? Znajdziesz je przy takich ulicach jak:

 • Krakowska
 • Legionowa
 • Świętego Rocha
 • Wolnej Białorusi
 • Mickiewicza
 • Brukowa
 • Rynek Kościuszki
 • Marii Skłodowskiej-Curie
 • Icchoka Malmeda
 • Świętokrzyska
 • Przejazd
 • Suraska
 • Hetmańska
 • Nowy Świat
 • Kijowska
 • Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
 • Bohaterów Getta
 • Młynowa
 • Jana Kilińskiego
 • Lipowa
 • Czesława Miłosza
 • Jana Klemensa Branickiego

Jednym z istotnych elementów związanych z funkcjonowaniem adwokata jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego jest podleganie odpowiedzialności dyscyplinarnej i funkcjonowanie związanego z tym pionu sądownictwa dyscyplinarnego w ramach izb adwokackich, w tym Izby Adwokackiej w Białymstoku. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają zarówno adwokaci, jak i aplikanci adwokaccy. Dotyczy to odpowiedzialności za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub ogólnie rozumianą godnością zawodu. Trzeba mieć na względzie, że procedura dyscyplinarna może być wszczęta nie tylko w odniesieniu do czynności zawodowych adwokata lub aplikanta adwokackiego, ale również za działania w sferze prywatnej, które rzutują na kwestie postrzegania danego adwokata, jako działającego sprzecznie z etyką lub godnością zawodu. Ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje kilka kar dyscyplinarnych związanych z wyżej wymienionymi naruszeniami, jak chociażby upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od 3 miesięcy do 5 lat czy nawet wydalenie z adwokatury. W zależności od rodzaju, charakteru i ładunku negatywnych emocji społecznych i zawodowych wywołanych przez dany czyn, kara ta musi zostać orzeczona adekwatnie do stopnia naruszenia. Istotnym rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności, a w zasadzie bazą, na podstawie, której ocenia się zachowanie adwokata jest Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, zwany też Kodeksem Etyki Adwokackiej. To właśnie na podstawie przepisów zawartych w tym dokumencie oceniana jest postawa adwokata za jego działania, które mogłyby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. Co istotne, w sytuacji adwokata, który wykonuje swój zawód poza granicami RP istnieje obowiązek respektowania norm etyki adwokackiej właściwych dlatego kraju. Swego rodzaju uszczegółowieniem zasad etyki adwokackiej są uchwały, orzeczenia sądów dyscyplinarnych oraz normy zwyczajowe przyjęte przez szeroko rozumiane środowisko adwokackie. Zasady etyki adwokackiej to jednak nie tylko obowiązki adwokata. Trzeba mieć na względzie, że tego rodzaju normy nie tylko zobowiązują adwokata do określonego zachowania, ale również tworzą po stronie klienta zabezpieczenie odnośnie jego interesów, o czym mowa będzie w dalszej części tekstu.

Zakazy przy wykonywaniu zawodu adwokata

Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z zakazem łączenia tego zawodu z innymi działaniami, które miałyby podważać niezawisłość adwokata, zaufanie do Adwokatury czy wreszcie być zachowaniem sprzecznym z godnością zawodu. Kodeks Etyki Adwokackiej za przykład podaję zajmowanie w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy czy prokurenta w spółkach prawa handlowego oraz dzielenie lokalu kancelarii adwokackiej z osobą, która prowadzi inną działalność gospodarczą, a która to działalność byłaby sama w sobie sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej. W dalszym zakresie kodeks etyki adwokackiej wskazuje na sposób wykonywania zawodu, jakie relacje powinny łączyć adwokata z sądem, innymi organami, jaki powinien być stosunek do klientów oraz kolegów z zawodu oraz władz adwokatury.

Jaki jest główny cel działań adwokata?

Przy wykonywaniu zawodu adwokata głównym celem podejmowanych działań jest ochrona interesów klienta. W swoich działaniach adwokat powinien być swobodny i niezależny od jakichkolwiek nacisków. Jednocześnie adwokat nie może podejmować działań, które naruszyłyby zasady etyki godności zawodu, nawet gdyby miało to nastąpić na wyraźną sugestię klienta. Podobnież świadome podawanie nieprawdziwych informacji sądowi jest postrzegane jako zachowanie nieprawidłowe. Porady udzielane przez adwokata nie powinny prowadzić do ułatwienia popełnienia przestępstwa lub doprowadzić do uniknięcia odpowiedzialności na przyszłość. W sytuacji, gdy konieczne jest przytaczanie okoliczności drastycznych, to w tym zakresie adwokat również powinien dbać o formę swojego komunikatu, nawet jeżeli sporządza pismo dla klienta, a się pod nim nie podpisuje. Najistotniejszym elementem związanym z relacją adwokat – klient jest tajemnica adwokacka. Jest to obowiązek adwokata zachowania w tajemnicy tych informacji, których dowiedział się w związku z wykonywaniem przez siebie obowiązków zawodowych. Tajemnicą objęte są wszelkie dokumenty zgromadzone przez adwokata. Nawet sam klient nie ma możliwości zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tej tajemnicy, jest on nieograniczony w czasie. Powyższe z kolei prowadzi do tego, że adwokat obowiązany jest podjąć wszelkie działania, które zabezpieczą informacje uzyskane w ramach udzielanych porad, w tym poprzez zastosowanie zabezpieczeń mechanicznych, jak szafy na zamek, ale również zabezpieczeń technicznych w przypadku gromadzenia dokumentacji kancelarii i jej klientów na komputerze, na poczcie elektronicznej, czy wreszcie w ramach świadczonych przez niektóre podmioty usługi hostingu plików w postaci chmur pamięci. Ważne jest, że w przypadku przeszukania lokalu, w którym adwokat wykonuje swój zawód, obecny był przedstawiciel samorządu adwokackiego. Dodatkowo dokumenty te nie mogą być ujawnione na rzecz podmiotu dokonującego przeszukanie i muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Trzeba pamiętać, że adwokat nie może prowadzić spraw, których wynik może dotyczyć jego osoby lub jego majątku. Wyjątek tutaj stanowi roszczenie dotyczące członka rodziny, w sytuacji, gdy są to roszczenia wspólne dla niego i dla tego członka rodziny. Ponadto nie można podjąć się prowadzenia czyjej sprawy, jeżeli uprzednio udzielało się pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej lub w sprawie związanej, czy przeciwko swojemu aktualnemu klientowi, bez względu na charakter tej sprawy. Kodeks etyki adwokackiej wyklucza również możliwość tak zwanego naganiactwa, czyli sytuacji, gdy adwokat otrzymuje wynagrodzenie za skierowanie do kogoś klienta. Wyjątkiem w tym przypadku jest m.in. dzielenie się honorarium lub innych kwot na rzecz spadkobierców zmarłego adwokata. O ile takie postanowienia mogą wydawać się dosyć błahe, to z punktu widzenia zawodu adwokata wymagany jest umiar i odpowiednie zachowanie w odniesieniu do sądu, urzędów, a w zasadzie do osób tam pracujących. Kodeks etyki adwokackiej w sposób szczególny reguluje relacje pomiędzy poszczególnymi adwokatami, którzy w rozumieniu tego dokumentu określani są mianem kolegów. Podstawę stanowi uprzejmość koleżeństwo i lojalność. Dotyczy to nie tylko działalności zawodowej, ale również prywatnej. Na gruncie zawodowym adwokat ma możliwość zwracania uwagi swoim kolegom na nieprawidłowe zachowanie, sprzeczne z zasadami etyki i godności zawodu. Co ciekawe, tajemnicą w stosunkach koleżeńskich objęte są poza procesowe pertraktacje prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych. Istotne z punktu widzenia danego adwokata, przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej, jest upewnienie się czy w danej sprawie klient nie korzysta już z pomocy innego adwokata. Możliwość ingerencji czy współuczestniczenia w sprawie wymaga w przypadku zgody innego adwokata. Powyższe zasady nie stanowią oczywiście całości regulacji związanej z kodeksem etyki adwokackiej. Są to jednak te elementy etyki i godności zawodu, na które każdy z klientów powinien zwrócić uwagę przed skorzystaniem z pomocy prawnej adwokata.